POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament General (UE) Sobre Protecció de Dades, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat l’USUARI presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporcioni a través de la pàgina web https://artchitectours.cat/ (d’ara endavant LLOC WEB) siguin inclosos en un fitxer de “USUARIS WEB I SUBSCRIPTORS” així com “CLIENTS I/O PROVEÏDORS”:

 • La meva denominació social és: Arquitectura Lúdica S.L.
 • El meu CIF és B65123374
 • El meu domicili social es troba en Ganduxer 53 At 08021 Barcelona.
 • Email: info @ artchitectours.com
 • La meva activitat social és: Agència de viatges.

La present Política de Privacitat serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtinguts en el Lloc web, no sent aplicable per a aquella informació recaptada per tercers en altres pàgines web, fins i tot si aquestes es troben enllaçades pel Lloc web.

Amb això manifesto el meu compromís per mantenir i garantir les relacions comercials de manera segura mitjançant la protecció de les dades personals i vetllant pel compliment del dret a la privacitat de cadascun dels usuaris del nostre lloc web.

1. QUÈ SÓN LES DADES PERSONALS?

Una petita aproximació és important, per això, l’USUARI ha de saber que una dada de caràcter personal seria qualsevol informació relativa  a una persona que ens facilita quan visita el nostre lloc web, en el nostre cas nom i email, i si compra algun producte necessitant factura, sol·licitarem domicili complet, nom, cognoms i DNI o CIF.

Addicionalment, amb la visita del lloc web, determinada informació s’emmagatzema automàticament per motius tècnics com l’adreça IP assignada pel seu proveïdor d’accés a Internet.

PRINCIPIS PER AL TRACTAMENTS DE DADES

Per a tractar les seves dades personals, aplicaré segons el RGPD els següents principis:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: requerirem el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics que l’informarem prèviament de manera clara i comprensible.
 • Principi de minimització de dades: Només sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals ja se t’ha informat prèviament l’USUARI.
 • Principi de limitació del termini de conservació: com més endavant podrà comprovar, les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, s’informarà del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les seves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Ha de saber que prenc totes les mesures encaminades a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels usuaris per part de tercers.

2. FINALITAT, LEGITIMACION, CATEGORIA DE LES DADES RECAPTADES, CONSENTIMENT AL TRACTAMENT, MENORS D’EDAT

2.1 FINALITAT

Tal com es recull en la normativa, l’informo que, a través dels formularis de contacte, o subscripcions es recapten dades, els quals s’emmagatzemen en un fitxer, amb l’exclusiva finalitat d’enviament de comunicacions electròniques, com ara: butlletins (newsletters), noves entrades (posts), ofertes comercials, webinars gratuïts, així com altres comunicacions que puc entendre interessant sobre la matèria. Els camps marcats com d’emplenament obligatori, són imprescindibles per a realitzar la finalitat expressada.

En definitiva la FINALITAT és la següent:

 • Agència de Viatges.
 • Gestionar la llista de subscriptors i usuaris adscrits a la web.
 • Gestionar els dubtes plantejats
 • Gestionar els clients de la web
 • Subministrament de continguts en el blog

Únicament el titular tindrà accés a les seves dades, i en cap concepte, aquestes dades seran cedides, compartits, transferits, ni venuts a cap tercer.

L’acceptació de la política de privacitat es realitza a través del procediment establert de doble opt in, amb correu de confirmació així com el check establert, per la qual cosa s’entendrà amb caràcter general com la prestació de CONSENTIMENT EXPRÉS I INEQUIVOC de l’USUARI al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s’exposen en el present document, així com a la transferència internacional de dades que es produeix, exclusivament a causa de la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors de serveis i encarregats del tractament de dades.

En cap cas es realitzarà un ús diferent que la finalitat per als quals han estat recaptats les dades ni tampoc cedirem a un tercer aquestes dades.

2.2 MENORS D’EDAT

En el supòsit de ser major de catorze anys, podrà registrar-se en https://www.artchitectours.cat sense necessitat del consentiment previ dels seus pares o tutors.  

Què ocorre en el cas que siguis menor de 14 anys?

En aquest supòsit, serà condició obligatòria el consentiment dels seus pares o tutors perquè puguem tractar les seves dades personals

Advertiment: Si té menys de catorze anys i no ha obtingut el consentiment dels seus pares, no pot registrar-te en la web pel que procedirem a denegar la seva sol·licitud en cas de tenir constància d’això.

2.3 LEGITIMACIÓ

Gràcies al consentiment, podem tractar les seves dades sent requisit obligatori per a poder subscriure’s a la pàgina web.

Com bé sap, pot retirar el seu consentiment en el moment que ho desitgi.

Estarem legitimats per a tractar les seves dades per al compliment d’obligacions legals en matèria fiscal, mercantil i comptable, per a la facturació i gestió de la comptabilitat.

2.4 CATEGORIA DE LES DADES

Les dades recaptades en cap moment són especialment protegides, sinó que es troben categoritzades com a dades identificatives.

2.5 TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Conservarem les seves dades durant el temps legalment establert o fins que sol·liciti eliminar-los.

2.6 EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Òbviament l’Usuari és l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades que em remeti eximint-me de qualsevol tipus de responsabilitat sobre aquest tema.

Com a usuari, ha de garantir l’exactitud i autenticitat de les dades personals facilitades havent d’aportar la informació completa i correcta en els diferents formularis de captació de dades.

3. CUMPLIMIENT DE LA NORMATIVA D’APLICACIÓ.-

Actualment ens regim pel Reglament Europeu Sobre Protecció de Dades, sent per això entre altres, la normativa que donem compliment.

Així mateix, Arquitectura Lúdica S.L. informa que dona compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment a l’USUARI per al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

L’informem que les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la seva navegació, podran ser emmagatzemats en els fitxers d’Arquitectura Lúdica S.L. i tractats per a la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que subscrigui.

Addicionalment, l’USUARI consent el tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-los, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, de productes i serveis d’Arquitectura  Lúdica S.L.

En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb la finalitat assenyalada anteriorment, l’USUARI podrà exercir el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades en els termes i condicions prevists més endavant en l’apartat “Exercici de Drets”.

4. MESURES DE SEGURETAT

Arquitectura Lúdica S.L. l’informa que tenim implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que es preveu en l’actual Reglament General sobre Protecció de Dades.

Així mateix, se l’informa que s’han establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per a assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

Igualment, tal com pot comprovar, la web disposa de certificat SSL, garantit d’aquesta manera una vegada més la seguretat de les seves dades.

5. EXERCICI DE DRETS

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a través https://artchitectours.cat/, podran dirigir-se al titular de la mateixa amb la finalitat d’exercitar gratuïtament els seus drets d’accés a les seves dades, rectificació o supressió, limitació i oposició respecte de les dades incorporades en els seus fitxers.

El mètode més ràpid i senzill seria accedint al seu compte d’usuari directament i modificar les seves dades o esborrar el seu compte d’usuari. Qualsevol informació que necessiti emmagatzemar, en virtut d’una obligació legal o contractual, serà bloquejada i només utilitzada per a aquests fins en lloc de ser esborrada.

L’interessat, en aquest cas, vostè, podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a Arquitectura Lúdica S.L. amb la referència “Protecció de dades”, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud en la següent adreça:

Arquitectura Lúdica S.L.

Ganduxer 53 At 08021 Barcelona

Una altra manera d’exercitar els drets és a través del correu electrònic, escrivint al següent email: info @ artchitectours.com

6. LINKS O ENLLAÇOS EXTERNS

Com un servei als nostres visitants, en alguna ocasió podré incloure enllaços a altres llocs que no són operats o controlats pel Lloc web. Per això, no garanteixo, ni em faig responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts de tals llocs web o de les seves pràctiques de privacitat. Si us plau, abans de proporcionar la teva informació personal a aquests llocs web aliens, tingues en compte que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les nostra.

7. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Arquitectura Lúdica S.L. es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d’acord amb el seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L’ús d’Arquitectura Lúdica S.L. després d’aquests canvis, implicarà l’acceptació d’aquests.

8. RESPONSABLE DEL FITXER, I ENCARREGATS DEL TRACTAMENT

Com a informació bàsica, ha de saber que el responsable del fitxer de dades és Arquitectura Lúdica S.L..

Com a encarregats de tractament aliens al citat responsable:

Arquitectura Lúdica S.L. ha contractat els serveis de Hosting a FLASHACTIVA  (Identificat amb la marca comercial Flashactiva), amb domicili social en C/. Brutau, 21. 08203, Sabadell (Barcelona)

Els serveis de subscripció per correu electrònic i enviament de newsletters a la companyia SendinBlue SAS (Identificada per la marca comercial “SendinBlue”), amb domcili social en 55 rue d’Amsterdam, 75008, París (França). Podent-se consultar la seva política de privacitat en https://es.sendinblue.com/legal/privacypolicy/

9. SERVEIS OFERTS PER TERCERS EN AQUESTA WEB

Per a prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la meva activitat, https://artchitectours.cat/ utilitza els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat. 

 • Hosting: Flashactiva
 • Plataforma web: WordPress.Org i Woocommerce
 • Plantilla per a WordPress: Avada
 • Plantilla per a Woo commerce: Grandtour
 • Serveis de Missatgeria i enviament de butlletins: SendinBlue
 • Privacitat de fonts de rastreig utilitzades en aquest lloc: Google (Analytics)

En https://www.artchitectours.cat/ també s’estudien les preferències dels seus usuaris, les seves característiques demogràfiques, els seus patrons de trànsit, i una altra informació en conjunt per a comprendre millor qui constitueixen la nostra audiència i què és el que necessita. El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-li els avisos publicitaris més rellevants.

L’usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica, podrà establir un enllaç o dispositiu tècnic d’enllaç (per exemple, links o botons) des del seu lloc web a https://www.artchitectours.cat/ (el “Enllaç“). L’establiment de l’Enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre  https://www.artchitectours.cat/ i el propietari del lloc o de la pàgina web en la qual s’estableixi l’Enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part https://www.artchitectours.cat/ dels seus continguts o serveis. En tot cas, https://www.artchitectours.cat/ es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol Enllaç al Lloc web.

10. NO DESITJAR REBRE INFORMACIÓ DE NOSALTRES O DESITJA REVOCAR EL SEU CONSENTIMIENT?

De conformitat amb el que es disposa en la Llei 34/2002, d’11 de juny de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic pot oposar-se a l’ús de la seva informació per a fins publicitaris, recerques de mercat o desenvolupament d’enquestes de satisfacció en qualsevol moment, així com revocar el seu consentiment en qualsevol moment (sense efecte retroactiu).

Per a això, haurà d’enviar un correu electrònic a l’adreça info@artchitectours.com. Si ha rebut publicitat per correu electrònic, també podrà oposar-se des d’aquest correu electrònic, punxant en l’enllaç inclòs en el mateix seguint les instruccions que li seran facilitades. Una altra forma més senzilla seria accedir al seu compte d’usuari i seleccionar les opcions corresponents.

Si us plau, tingui en compte que els nostres sistemes poden requerir un lapse de temps que en cap cas superarà 48 hores perquè la seva oposició o revocació es facin efectives, entenent-se que durant aquest període de temps pot continuar rebent missatges.

En relació amb la gestió de les seves dades associades als perfils socials d‘Arquitectura Lúdica S.L., l’exercici del dret d’accés, dependrà de la funcionalitat de la xarxa social i les possibilitats d’accés a la informació dels perfils dels usuaris. En relació amb els drets d’accés i rectificació, li recomanem que només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control d’Arquitectura Lúdica S.L.

A més podrà deixar d’interactuar, seguir o rebre informació dels perfils socials d’Arquitectura Lúdica S.L., eliminar els continguts que deixin d’interessar-li o restringir amb qui comparteix les seves connexions, mitjançant els mecanismes estipulats en les diferents xarxes socials.

11. SISTEMES DE CAPTURA DE DADES PERSONALS I LA SEVA FINALITAT

 • Formularis de subscripció a continguts: dins de la web existeixen diversos formularis per a activar la subscripció gestionada per SendinBlue amb la finalitat d’enviar campanyes de màrqueting per correu electrònic, gestió de subscripcions i  enviament de butlletins o notícies.
 • Formulari de comentaris: La web inclou un formulari la finalitat del qual és comentar els articles i donar la seva opinió respectant la llibertat d’expressió. L’usuari podrà publicar comentaris en els post que es publiquin. Les dades personals introduïdes en el formulari per a inserir aquests comentaris seran utilitzats exclusivament per a moderar-los i publicar-los, recaptant igualment aquestes dades que s’emmagatzemaran en els servidors de Flashactiva.
 • Formulari de contacte: Existeix un formulari de contacte la finalitat del qual és la resposta de consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s’utilitzarà l’adreça de correu electrònic per a respondre a les mateixes i enviar la informació que l’usuari requereixi a través de la web, aquestes dades s’emmagatzemaran en els servidors de Flashactiva i SendinBlue.
 • Cookies: Quan l’usuari es registra o navega en aquesta web, s’emmagatzemen “cookies”, L’usuari pot consultar en qualsevol moment la política de cookies per a ampliar informació sobre l’ús de cookies i com desactivar-les.
 • Sistemes de rastreig utilitzades en aquest lloc: Google (Analytics), a https://www.artchitectours.cat/ també s’estudien les preferències dels seus usuaris, les seves característiques demogràfiques, els seus patrons de trànsit, i una altra informació en conjunt per a comprendre millor qui constitueixen la seva audiència i què és el que aquesta necessita. El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-li els avisos publicitaris més rellevants.

No compartirem, vendre, llogar la seva informació personal amb altres parts. Podrem compartir una certa informació amb els proveïdors de serveis de tercers autoritzats necessaris per a prestar-li alguns serveis.

12. PLUGINS SOCIALS

En la nostra pàgina web li oferim enllaços i serveis relacionats amb les diferents xarxes socials ( p.ej “M’agrada” de Facebook). Si ets membre d’una xarxa social i fas clic sobre el corresponent enllaç, el proveïdor de la xarxa social podrà enllaçar les seves dades de perfil amb la informació de la seva visita a aquesta pàgina web.

Per tant, és convenient informar-lo sobre les funcions i polítiques sobre el tractament de dades personals de la respectiva xarxa social, si accedeix a una de les nostres pàgines web amb algun dels seus perfils en xarxes socials o comparteix informació a través d’ells.

Pots accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de les diferents xarxes socials, així com configurar el seu perfil per a garantir la seva privacitat. Us animem a familiaritzar-se amb les condicions d’ús d’aquestes xarxes socials abans de començar a usar-les:

 • Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
 • Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=es_ES
 • Twitter: https://twitter.com/privacy
 • Google +:  https://policies.google.com/privacy?hl=es&gl=es
 • Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=es&gl=es
 • Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy

13. ACEPTACIÓ, CONSENTIMIENT i REVOCABILITAT

El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de carácter personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de Arquitectura Lúdica S.L. en la forma y para las finalidades indicadas en el aviso legal.

Como bien sabe y le hemos comunicado a lo largo de las presentes políticas de privacidad, en cualquier momento podrá revocar sus datos, pero siempre sin carácter retroactivo.