Condicions Generals de Reserva

Impuestos
• L’impost sobre el valor afegit, IVA, està inclòs en el preu (PVP).

Serveis inclosos
• Totes les despeses relatives a l’organització de les visites guiades estan inclosos, tret que s’indiqui el contrari.

Costos addicionals
• Entrades i despeses de transport no estan inclosos tret que s’indiqui el contrari. En cas que sigui necessari es mostren per separat en els programes detallats.

Condicions de pagament, sense perjudici d’altres acords:

  1. Pagament per transferència bancària del 50% en efectuar la reserva.
  2. El pagament final per transferència bancària almenys 15 dies abans de la visita guiada.

Termes i Condicions
Qualsevol excepció a aquests termes i condicions haurà de ser confirmada per escrit per
Arquitectura Lúdica S.L. CIF B65123374. C / Ganduxer 53 A, 08021 Barcelona. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 41305 en, Foli 8, Fulla B 380465, Inscripció 1.

Fase d’Oferta:
Els preus indicats en la proposta són vàlids per al dia o dies especificats de presentació de la proposta.
El dret de fer canvis en els preus es reserva fins al tancament del contracte.
Tret que s’especifiqui el contrari per escrit, els preus no inclouen despeses de transport ni despeses de desplaçament i allotjament que a vegades són necessaris.

Tancament del Contracte:
Els Serveis d’Arquitectura Lúdica S.L. acordats ja sigui verbalment o per escrit, només seran efectius si s’ha rebut confirmació via e-mail per les 2 parts.
La confirmació suposa el tancament del contracte.
En el cas de prestació de serveis pels quals no s’envia cap confirmació per escrit degut a la seva naturalesa o el seu abast, l’última oferta acceptada pel client es pren com a confirmació de la reserva i el tancament del contracte.
El contingut de la confirmació és vàlid com a contingut de l’acord signat per Arquitectura Lúdica SL.

Les ofertes emeses per Arquitectura Lúdica S.L.., tant verbals com escrites, no tenen caràcter vinculant i tindran una validesa de 10 dies. Una vegada remesa per Arquitectura Lúdica S.L.. l’oferta al Client, el Client podrà acceptar-la, i en aquest cas la retornarà signada a Arquitectura Lúdica S.L. Una vegada li sigui retornada a Arquitectura Lúdica S.L. l’oferta signada, Arquitectura Lúdica S.L. podrà confirmar si accedeix o no a realitzar la mateixa.
En cas d’acceptació, remetrà al Client la “Confirmació de Comanda”, a partir del moment de la qual (mai abans) aquesta oferta tindrà valor contractual, denominada en aquestes Condicions Generals “Oferta Vinculant”. A més de l’Oferta Vinculant, les parts podran subscriure un Contracte escrit. D’ara endavant la denominació “Contracte” es refereix tant al Contracte escrit, com a l’Oferta Vinculant.

Confirmació de reserva per part d’Arquitectura Lúdica S.L
Una vegada el client accepti el pressupost, Arquitectura Lúdica S.L contestarà abans de 48 hores sobre la disponibilitat i correcta realització d’aquest. Si la disponibilitat no pogués assegurar-se, Arquitectura Lúdica S.L. oferirà diferents opcions que, de no ser acceptades pel client, podran donar lloc a la desestimació del contracte.

Canvis en itineraris de visites guiades
Les propostes enviades són un suggeriment d’itinerari que podrà sofrir variacions per condicions meteorològiques, lloc definitiu de començament o finalització, transport o altres condicions alienes o sota petició expressa del client a Arquitectura Lúdica. En tot cas, qualsevol possible variació es comunicarà com més aviat millor.

Serveis de Tercers:
Si, a petició del client o per necessitat específica, Arquitectura Lúdica SL ha d’entrar en un acord amb un tercer, Arquitectura Lúdica S.L. funcionarà únicament com a intermediari.
Arquitectura Lúdica S.L. no es fa responsable dels serveis prestats per aquests tercers. Arquitectura Lúdica S.L. es reserva el dret de modificar els preus confirmats per contracte en cas de pujada dels preus per part de tercers en la mesura en què l’augment en el cost d’uns certs serveis per persona influeixi en el preu.
Arquitectura Lúdica S.L. està obligada a informar immediatament el client sobre aquests augments en els costos.
En cas d’un augment de més del 15%, el client té el dret de cancel·lar la reserva sense cap cost.

Limitació de responsabilitat:
Arquitectura Lúdica S.L. no es responsabilitza per cap mal personal al client, els participants, convidats o treballadors durant la visita guiada tret que les lesions fossin causades intencionadament o per negligència greu per part d’Arquitectura Lúdica S.L.

Cancel·lació per part del client:
Si el client cancel·la la reserva després del tancament del contracte, es produiran els següents càrrecs de cancel·lació.
La cancel·lació tindrà efecte a partir de la data en què es rebi notificació per escrit a Arquitectura Lúdica S.L.

Despeses de cancel·lació
Més de 90 dies abans del servei – sense cost addicional
90 a 61 dies abans de – 50% del pressupost
60 a 31 dies abans de – 75% del pressupost
30 a 15 dies abans – el 90% del pressupost
Menys de 15 dies abans – el 100% del pressupost

Seu legal:
La seu legal d’Arquitectura Lúdica S.L és Barcelona, Espanya. Tots els acords es regiran per la legislació espanyola.

Clàusula de Separació:
Si alguna disposició individual d’aquest acord o del contracte de serveis es considera invàlida, la resta de l’acord o contracte de viatge no es veurà afectada.